Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

On-line alternativní učební program

Obsah:
- Soubor cvičení k lekcím
- Slovíčka k lekcím
- Gramatika k jednotlivým lekcím
- Gramatika - jednotný přehled pomůcek

Soubor lekcí pro tematické cvičení učiva:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Slovíčka k lekcím:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22½, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Školní latinský slovník (pracovní verze)

Gramatika k lekcím:

1. Substantiva I. deklinace: učebnice str. 18 a Přehled skloňování latinských substantiv.
2. Substantiva II. deklinace: učebnice str. 22 a Přehled skloňování latinských substantiv.
3. Adjektiva a adverbia I. a II. deklinace: učebnice str. 26-27 a 31.
4. Slovesa I. konjugace: učebnice str. 14 a přehled Indikativ prézentu sloves všech konjugací.
5. Slovesa II. konjugace: učebnice str. 26 a přehled Indikativ prézentu sloves všech konjugací.
6. Slovesa III. konjugace: učebnice str. 30 a přehled Indikativ prézentu sloves všech konjugací.
7. Slovesa IV. konjugace, tázací otázky doplňovací: učebnice str. 34, 170 a přehled Indikativ prézentu sloves všech konjugací.
8. Sloveso esse a složeniny (ind. préz., impf. a fut.): učebnice str. 38 a přehled Sloveso ESSE a složeniny.
9. Indikativ imperfekta sloves I. – IV. konjugace: učebnice str. 50 a přehled Indikativ imperfekta sloves I.-IV. konjugace.
10. Subst. III. dekl.: imparisyllaba a parisyllaba, M + F + N: učebnice str. 41, 45 a Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka").
11. Subst. III. dekl.: neutra zakončená na -e, -al, -ar: učebnice str. 45 a Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka").
12. Ablativ časový: viz podrobný výklad vybraných kapitol z gramatiky.
13. Adjektiva III. deklinace: učebnice str. 54-55 a Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka").
14. Adverbia od adjektiv III. dekl., participium prézentu aktiva: učebnice str. 55, 64 a Příslovce (adverbia) - stručný přehled.
15. Futurum I. od sloves všech konjugací: učebnice str. 68, 71-72, dále přehledy Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace a Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace.
16. Pravidelné stupňování adjektiv: učebnice str. 59 a 60.
17. Nepravidelné a opisné stupňování adjektiv, stupňování adverbií: učebnice str. 60, 61, 64 a 65; přehled: Příslovce (adverbia).
18. Substantiva IV. deklinace: učebnice str. 76, 77; Přehled skloňování latinských substantiv.
19. Substantiva V. deklinace: učebnice str. 80; Přehled skloňování latinských substantiv.
20. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná: učebnice str. 84, 85.
21. Zájmena ukazovací: učebnice str. 125 a 126; Ukazovací zájmena - tabulka.
22. Vazba akuzativu s infinitivem: učebnice str. 112, 113; výklad: Akuzativ s infinitivem; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
22½. Vazba nominativu s infinitivem: učebnice str. 115 a 116; výklad: Nominativ s infinitivem.
23. Konjunktiv prézentu sloves 1.–4. konjugace a slovesa ESSE: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; Cvičení slovesných kategorií s řešením; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
24. Konjunktiv imperfekta 1.–4. konjugace a slovesa ESSE; Účelové a podmínkové věty: učebnice str. 99, 100, 104 a 105; výklad: Podmínkové věty; Přehled "příznaků" sloves 1.-4. konjugace (prézentní kmen).
25. Číslovky základní, řadové, podílné a násobné: učebnice str. 87, 88, 89, 232 a 233; výklad: Číslovky (numerālia).
26. Deponentní slovesa: učebnice str. 108; přehled: 240, 241 a 242.
27. Zájmena tázací, vztažná, neurčitá a zájmenná adjektiva: učebnice str. 129, 130 a 131; přehled: 230 a 231.
28. Indikativ perfekta aktiva: učebnice str. 134, 135 a 136; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
29. Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva: učebnice str. 139 a 140; přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
30. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta aktiva; Cum historicum: učebnice str. 143, 144 a 145; Konjunktivy a způsob jejich překládání (formát PDF); přehled: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
31. Supinum, participium perfekta pasiva: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
32. Participium futura aktiva; Opisné časování činné: učebnice str. 148, 149 a 150; Přehled participií (vpravo na kraji tabulky).
33. Ablativ absolutní: učebnice str. 153, 154 a 155; Ukazovací zájmena - tabulka.
34. Indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II. pasiva: učebnice str. 157, 158 a 159; Přehled časování supinového kmene.
35. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta pasiva: učebnice str. 162 a 163; Přehled časování supinového kmene; Cvičení slovesných kategorií s řešením.
36. Infinitivy perfekta a futura: učebnice str. 166 a 167; Cvičení k akuzativu s infinitivem s řešením.
37. Gerundivum: učebnice str. 192 a 193; Gerundivum - cvičení s řešením.
38. Gerundium: učebnice str. 196 a 197; Gerundium - cvičení s řešením.
39. Přímé otázky: učebnice str. 170 a 171.
40. Souslednost časů (nepřímé otázky): učebnice str. 174 a 175.

Důležité gramatické pomůcky:

>>> Učebnice latiny pro gymnázia <<<
Generátor slovesných tvarů všech konjugací.

Gramatika - pokus o jednotný přehled pomůcek:

SLOVESA - PRÉZENTNÍ KMEN: Jednotný přehled "příznaků" 1.-4. konjugace.
└► Indikativ prézentu všech konjugací.
└► Časování sloves v ind. préz - cvičení i s řešením.
└► Indikativ imperfekta sloves I.-IV. konjugace.
└► Ind. impf. I.-IV. konjugace - cvičení i s řešením.
└► Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace (PDF) a cvičení s řešením.
└► Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace (PDF) a cvičení s řešením.
SLOVESA - PERFEKTNÍ KMEN: Jak se snadno naučit perfektní kmen.
└► Indikativ perfekta aktiva.
SLOVESA - SUPINOVÝ KMEN.
└► Indikativ perfekta pasiva.
└► Supinum.
└► Přehled perfektního a supinového kmene.
Sloveso ESSE a složeniny.
└► ESSE a složeniny - cvičení i s řešením.

SUBSTANTIVA: Přehled skloňování latinských substantiv.
└► Přehled skloňování III. deklinace ("tabulka univerzálka").
└► Přehled rodů III. deklinace podle zakončení substantiv (nepovinné).
└► Určení rodu substantiv III. dekl. pomocí vhodných adjektiv.
└► Křížovka k substantivům III. deklinace s řešením.
└► III. dekl. (m+f) - cvičení i s řešením (rozpoznávání vzorů).

Přídavná jména (adiectīva).
Příslovce (adverbia) - stručný přehled. Adverbia - podrobný výklad (DOCX).

Další užitečné odkazy:

Gramatika (podrobný výklad)

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Antická mytologie
(začátečníci)

Latinsky psaná literatura

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Řešení problémů

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz