Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Čteme latinsky

Soubor textů s přiřazenou náročností gramatiky, které lze využít ke studiu a cvičení. Díky nim se stává výuka záživnější a současně zvyšují sebevědomí čtenáře i jeho odvahu k dalšímu pokroku. Průběžně aktualizováno.

Obsah:
- Texty podle náročnosti
- Texty podle témat
- Ostatní texty (Fabulae faciles, Iulia)
- Četba navrhovaná k maturitě

Texty (řazeny vzestupně podle náročnosti)

Dē Italiā (1. deklinace, 1. konjugace),
Dē piscīnā (REED01; 1. deklinace, 1. konjugace),
Dē aurō (PDF) (REED04; 1. a 2. deklinace, 1. konjugace),
Elephantī (1. a 2. deklinace),
Dē metallīs (2. dekl. - neutra),
Fēriae in Slovāciā (PDF) (REED06; 1.-2. dekl., ind. impf. od 1. konj. a ESSE),
Rōmānī et Etruscī (2. dekl., ind. préz.),
Fābulae antīquae (1.-2. dekl., sloveso ESSE),
Caesar ad Alesiam (1.-2. dekl., slovesa 3. konjugace),
Sicilia, īnsula Italiae (1.-2. dekl., sloveso „esse“, ind. préz. 1., 2. a 4. konj.),
Aesculapius, prīmus medicus Graecōrum (1.-2. dekl., ind. préz. všech konjugací),
Rūsticus Sabīnus et vīcīnus (pádové vazby u sloves),
Dē Diānā et Minervā (1.-2. dekl., ind. préz. 1.-2. konj.),
Dē castellīs: v PDF capitulum I., II., III.; v DOCX I., II., III. (REED12, 1.-2. dekl., 1.-2. konj., ind. préz., fut., impf., ind. pf. akt.),
Dē Graecōrum et Rōmānōrum deīs (1.-2. dekl., sloveso „esse“, 1.-3. konj.),
In scholā Rōmānā (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Aegyptus, rēgnum Africae (1.-2. dekl., ind. préz. všech konj.),
Aquila et cunīculus (1.-2. dekl.; ind. préz. všech konj.; pádová vazba u sloves)
Dē amīcitiā lupī fābula (ind. impf.),
Germānī antīquī (ind. impf.),
Concordiā parvae rēs crēscunt (3. dekl. - vzor "miles", ind. impf., sloveso ESSE),
Dē Bohēmiā (PDF) (REED13, 3. dekl. M+F, 1.-2. konj., ind. préz. a fut. akt. i pas.),
Dē vulpe (PDF) (REED13, 3. dekl. vzor "miles", "civis", 1.-2. konj., ind. préz., fut., impf., ind. pf. akt.),
In hortō nostrō (3. dekl. m+f),
Dē Rōmānīs (3. dekl. m+f),
Cicerō, ōrātor clārus (3. dekl. m+f),
Capitōlium (3. dekl. m+f),
Pāvō et grūs (3. dekl. m+f),
Dē annī temporibus. Dē vēre (PDF) (REED16, 3. dekl. neutra vzor "carmen", 1.-2. konj., ind. préz., fut., impf., ind. pf. akt.),
Dē marī (PDF) (REED16, 3. dekl. neutra vzor "mare", 1.-2. konj., ind. préz., fut., impf., ind. pf. akt.; lokál u místních jmen),
Dē marī - pracovní listy, odstavce: - 4 DOCX (PDF), - 5 DOCX (PDF), - 6 DOCX (PDF), - 7 DOCX (PDF), - 8 DOCX (PDF), - 9 DOCX (PDF).
Multa maria (3. dekl. - neutra),
Dē plagiō Prōserpinae (DOCX) (PDF), slovíčka (XLSX) (PDF) (REED16, opakování gramatiky)
Dē classibus antīquārum gentium (DOCX) (PDF), slovíčka (XLSX) (PDF) (REED16, opakování gramatiky)
Dē adventū, dē fēstō Nātīvitātis Christī (PDF), (REED17, subst. 1.-3. dekl., 1.-3. konj., ind. préz., složeniny ESSE),
Dē Promētheō (PDF), slovíčka (XLSX) (PDF) (REED18, subst. 1.-3. dekl., 1.-3. konj., ind. préz., fut., impf., ind. pf. a pqpf. akt.),
Dē Promētheō - nápověda, pracovní listy: - str. 2, odst. 2 (PDF); - str. 3 (PDF).
Dē leōne magnō et mūre parvulō (skloňování všech deklinací, včetně adjektiv),
Dē Achille (3. dekl. - adjektiva),
Dēscrīptiō Italiae (3. dekl. - adjektiva),
Sōcratēs et pondus aurī (participium préz. akt.),
Lentulus, Cicerōnis gener (stupňování adjektiv),
Dē Mercuriō (skloňování 1.-3. dekl., imperfektum),
Dē rēgnō Persārum (stupňování adjektiv),
Mōrēs Rōmānōrum (nepravidelné stupňování),
Lēgēs et mōrēs Lacedaemoniōrum (adverbia, perfektum, pádová vazba sloves),
Asinus et equus (adverbia, přímá řeč, zájmena, dva zápory, pasivum, futurum I),
Živá latinská slova (stupňování adverbií a adjektiv),
Vulpēs Pācem Annuntiāns (pf., participium préz. akt., adverbia, stupňování, „nōlī + inf.“, přímá řeč),
Puerī in scholā (futurum I. a opakování 1. a 2. deklinace),
Dē bellīs (imperfektum, futurum I, dva zápory),
Dē lupō ēsurientī (futurum I. a participium préz. akt.),
Dē ēducātiōne in Spartā (stupňování adjektiv, participium préz. akt.),
Pāvō et grūs (opakování: 3. deklinace M+F; participium préz. akt.),
Lentulus, Cicerōnis gener (stupňování adjektiv),
Dē rēgnō Persārum (stupňování adjektiv),
Mōrēs Rōmānōrum (nepravidelné stupňování),
Dē magistrātibus Rōmānōrum (4. dekl., ESSE + dat., ind. impf.),
Domus Rōmāna I (4. deklinace; „nisi“ po záporu; zájmena ukazovací a vztažná),
Domus Rōmāna II (4. dekl., předl. „causā“, zpodstatňování adjektiv, ESSE + dat., demonstrativa, abl. instrumentální),
Dē exercitū Rōmānō (4. deklinace; ablativ časový),
Cimbrī et Teutonī (4. deklinace; perfektum),
Cornū Amalthēae, PDF (4. a 5. dekl.; zájmena vztaž., ukaz., přivl., osobní),
Pugna Marathōnia (4. a 5. deklinace),
Hannibal, Hamilcaris fīlius (superlativ, imperfektum, futurum I, 4. a 5. dekl.),
Dē diēbus et mēnsibus (5. deklinace, deponentní sloveso „utor“),
Rēs pūblica Rōmāna (5. deklinace, futurum I.),
Dē Scythiā (3. dekl., prézens, zájmena),
Lupus et Puer Mendāx, 2 verze (pf., relativa, demonstrativa, personalia, zájmenná adjektiva, stupňování),
Zhoubná laskavost (perfektum, vazba ak. s inf., věta účelová),
Kouzelná hůlka (perfektum, účelová věta, komparativ, tázací zájmena),
Mare Mortuum ārēscit (číslovky, všechny deklinace, vazba u sloves myšlení),
Supellex domūs Rōmānae (číslovky, stupňování, substantiva 1.-4. dekl.),
Lupī et Rūsticus (deponencia, vztažné indikativní a tázací věty, sloveso MALO),
Dē pugnīs gladiātōriīs (1.-5. dekl., ablativy, deponencia, všechna participia),
Fūr dētēctus (deponencia, přímá řeč, pf., vztažné věty indik., demonstrativa),
My grandmother's chair se slovíčky (personalia, possessiva, relativa; stupňování; participia; pqpf.),
Leō et canis (deponencia; imperativ II; demonstrativa, personalia, relativa),
Leō īrātus et puteus (deponencia; participia; ak. + inf.; „volo“; zájmena),
Ex epistolīs duōrum amantium (zájmena, perfektum),
Mōtus terrae Sinās concussit (slovesa, perfektum),
Leōnēs in Africā interitūrī (číslovky),
Dē Rōmānōrum fāstīs str. 91 a 92 (číslovky),
Memorābile dictum (zájmena - opakování),
Gallī Rōmam expugnant (perfektní kmen),
Lupus, ovis, et leō (participia préz. a pf., sloveso ferō a slož., ind. pf. a pqpf.),
Trēs iuvenēs et mors (participia, stupňování, adverbia, ind. pf., demonstrativa),
An odd guest se slovíčky (perfektní a supinový kmen, cum historicum),
Alia historia dē Aenēā (ak. s inf.),
Dē Pygmaliōne, sculptōre clārissimō (nom. s inf., cum historicum, souslednost časů, deponentia, nepravidelná slovesa),
Vulpēs et cattus (vztažné věty, gerundi(v)um, ablativ absolutní),
Latinské vtipy zaměřené na vazbu akuzativu s infinitivem (infinitivy),
Vulpēs, āgnus, et canis (participium pf. pas., deponencia, nepřímá otázka),
Iuvenis vigilāx (nepřímé otázky, deponencia, ak.+inf., participium pf. pas.).
Euclīdēs Megarēnsis,
Dē Alexandrō Magnō.

Texty (tematicky řazené)

Bajky o lvu a lišce (k tisku všechny na jednom listu):
└► Leō Senex et Vulpēs, 2 verze (supinum; ind. pf. akt., participium préz. akt.),
└► Leō Inclūsus et Vulpēs (slovosled; participia pf. a préz.; deponencia),
└► Vulpēs et Lūna (vazba ak. s inf., defektiva, ablativ absolutní, participia, gerundivum),
└► Vulpēs Mortem Simulāns et Agricola (Ind. pf. a pqpf. akt.; „eō“ a složeniny; abl. časový a instrumentální; semideponencia; defektiva).

Latinské vtipy:
└► Facētiae (PDF) (REED09, 1.-2. konj., subst. 1.-2. dekl., "esse", impf., pf.),
└► Facētiae (PDF) (REED16, 1.-2. konj., subst. 1.-3. dekl., impf., pf.),
└► Facētiae (PDF) (REED20, 1.-3. konj., subst. 1.-3. dekl., fut. 1 i 2),
└► Vir et fēmina (stupňování adverbií, perfektum, 4. dekl., zájmena),
└► Duo amīcī in silvā (adverbia, stupňování, zájmena, deponencia, akuzativ s infinitivem, přímé otázky),
└► Christiānus bonus et ursus (stupňování, deponencia, zájmena, dvojí akuzativ, supinum II, participium préz. akt.),
└► Homō cum cane in tabernā (deponencia, participium pf. pas., relativa, gerundium, fut. II, akuz. s inf., supinum, abl. absolutní, věta snahová),
└► Dē ductōribus facētiae (participia, deponencia, zájmena, 1.-3. dekl., dvojí akuz. u sloves myšlení, abl. místa),
└► Senex ēdentulus, Prōnōmina, Tēlevīsiō (vazba AK+INF, zájmena).

Latinské texty pro čtenáře se základní znalostí gramatiky s překladem složitějších jevů v poznámkách:
└► Dē nātūrā Finlandiae (slovesa změny stavu, číslovky, stupňování, nom+inf),
└► Siccitās Californiae remīsit (perfektum, komparativ, abl. časový, 1.-5. dekl.),
└► Dē signīs vēris obviīs (perfektum, prézéns, ak. s inf., 1.-4. deklinace),
└► Delphīnī mortuī in lītus Galliae ēiectī (ind. pf. pas., ablativ času a místa, komparativ, participium pf. pas.),
└► Dē īnfarctū cordis (participium pf. pas., deponencia, stupňování),
└► Horticultūra vērna (konj. impf., věta účinková, vazba ak. s inf.),
└► Populātiō rhīnocerōtum perīclitātur (nom.+inf., číslovky, sloveso pereo),
└► Interitus silvārum tropicālium imminet (věta účelová, abl. absolutní, ind. pf.),
└► Caelum Finniae māne et vesperī rubet (ablativ absolutní, ak.+inf., konj. cizího mínění, vztažné věty),
└► Satiōnēs vērnae (sloveso a slož., abl. absolutní, věta způsobovací a přípustková, gerundivum).

Úkoly:
└►
Avia cum puellā (PDF) (verze DOCX) (REED01; 1. dekl., 1. konj.),
└► Cinerella (PDF) (DOCX) (REED03; 1. dekl., 1. konj., předložky, vazby sloves),
└► Verba abscondita (PDF) (verze DOCX) (REED05; 1.-2. dekl., 1. konj.),
└► Dē ōvō (PDF) (DOCX) (REED05; 1. a 2. dekl., 1. konj., číslovky řadové),
└► Christus surrēctus (PDF) (DOCX) (REED05; 1. a 2. dekl., 1. konj., číslovky řadové),
└► Equidae (PDF) (verze DOCX) (REED09; 1.-2. dekl., 1.-2. konj., impf. a pf.),
└► Inquisitio verborum (verze DOCX) (REED12; 1.-2. konj., fut. I, impf. a pf.),
└► Verba abscondita (PDF) (DOCX) (REED12; 1.-2. konj., fut. I, impf. a pf.),
└► Verba abscondita: Rōmānōrum deī (DOCX) (PDF), slovíčka (XLSX) (PDF) (REED16; opakování gramatiky),
└► Cvičení (PDF) (DOCX) (REED18; 3. konj., ind. pqpf. akt., vybrané indikativní časové spojky, defektiva),
└► Puella cum librō (PDF) (verze DOCX),
└► Elephantī (PDF) (verze DOCX).

Krátké latinské příběhy - Short Latin Stories:
└► Na římské aukci
└► Perseus vyplňuje proroctví
└► Čekání na pravý okamžik
└► The lions share (Lví podíl)
└► All for one and one for all (Všichni za jednoho a jeden za všechny)
└► The death of Aeschylus (Aischylova smrt)
└► My grandmother's chair se slovíčky
└► An odd guest se slovíčky
└► Brutus and Mother Earth (Brutus a matka Země)
└► Zhoubná laskavost (perfektum, vazba ak. s inf., věta účelová)
└► Kouzelná hůlka (perfektum, účelová věta, komparativ, tázací zájmena)

Ostatní texty a materiály

Pater noster,
Salutem et pacem sanctam, Alma nox - latinské koledy,
Zpráva o narození Ježíška (biblická bilingva - srovnání dvou překladů: 1. verze podle moderního překladu v intencích klasické latiny a 2. podle nejrozšířenějšího latinského překladu, tzv. Vulgáty),
Crēdō.
Petr Abélard: Z dopisů dvou milenců - středověký milostný dopis s poznámkami.
Srovnání latiny a moderních jazyků na základě textu Pater noster.

Ritchie's Fabulae Faciles (Snadné latinské texty se slovníkem a komentářem v angličtině, bezplatná e-kniha).
- Úvodní část knihy s frekvenčním slovníkem (slova s častým výskytem v textu, která nejsou v kontextuálním slovníčku) a seznam užívaných zkratek. (Podle originálního číslování strany VII-XII.)
- Abecedně řazený základní slovník - pro snadnější nalezení slova s častým výskytem, které je vynecháváno v kontextuálním slovníku. (Podle originálního číslování strany 125-128.)
- 1. kapitola: Perseův příběh - všech 12 kapitol na 5 listech. (Podle originálního číslování strany 2-11.)

Iulia - A Latin Reading Book (Maud Reed, 1941):

- část 1. Iulia (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (1. dekl. a 1. konj.).

- část 2. Italia, 3. Roma (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (2. dekl., ind. impf. od 1. konj. a ESSE).

- část 4. Ceres et Persephone (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (ind. fut. I a ind. pf. akt. od 1.-2. konj. a ESSE).

- část 5. Romulus et Sabinae (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (3. dekl., vzor miles + civis).

- část 6. Mars Romulum in caelum vocat (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (3. dekl., vzor carmen).

- část 7. Horatius puer (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (3. konj. ind. préz., fut. I, impf., pf., pqpf.).

- část 8. Bacchus et piratae (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (FERO v ind. préz., fut. I a II, zvratné zájm.).

- část 9. Horatius Cocles (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (gerundivum, zájmena osobní a přivlast., 3½. konj. [XXVI] a 4. konj. [XXVII]).

- část 10. Iphigeneia (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (4. a 5. dekl., adjektiva 3. dekl.).

- část 11. Cyrus, Croesus, Solon (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (stupňování adjektiv, adverbia od adj. 3. dekl.).

- část 12. Musae et cicadae (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list) (pasivum prézentního kmene, abl. času a způsobu, akuz. rozsahu).

Slovníky ke knize (jen latinsko-anglické):
- hlavní (abecední) slovník (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list).
- slovník dle kapitol (kontextuální) (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list).
- slovník k citacím z originálů (běžný tisk), (tisk 2 strany na 1 list).

Četba navrhovaná k maturitě

Z dob, kdy se ještě z latiny maturovalo. Další informace k tomuto tématu (např. seznam navrhovaných maturitních okruhů) jsou k nalezení v oddílu jiných materiálů.

Augustin: Cōnfessiōnēs (I, 10); český překlad
Brikcius: Anna proletářka, Aurum tacēre
Caesar: Commentāriī dē bellō Gallicō
Carolus IV.: Vīta Carolī
Catullus: Carmen LI
Celsus: Dē medicīnā
Cicerō: In Catilīnam ōrātiō prīma
Cornēlius Nepōs: Dē Hannibale
Einhardus: Vīta Carolī Magnī (cap. 25)
Hieronymus: Vulgāta (Jan 4, 1-11)
Horātius: Carmina (I, 11)
Komenský: Didactica Magna (C. IX 1-2)
Kosmas: Chronica Boemōrum (I, 6 Poselstvo k Přemyslovi)
Legenda Christiānī (7, 75); (český překlad - konec str. 30 a literární pásmo)
Līvius: Ab urbe conditā (II 33, 1-3)
Lucrētius: Dē rērum nātūrā
Ovidius: Metamorphōsēs (Pyramus a Thisbé)
Plautus: Aululāria
Plīnius: Epistulae (VI 16, 1-3)
Propertius: Elegīārum liber prīmus (I)
Sallustius: Catilīnae coniūrātiō (V, 1-8)
Seneca: Epistula ad Lūcīlium (XLVII)
Tacitus: Germānia (I)
Tibullus: Invīsus nātālis
Vergilius: Aenēis (I, 1-11)

Vysvětlivka značek u textů

REED01 - tato značka v poznámkách u textů definuje náročnost daného úkolu z perspektivy modelu výuky latiny podle učebnice M. Reedové Iulia. Dvouciferné číslo na konci značky označuje kapitolu této knihy. U textů s nízkou náročností se někdy nelze zcela vyhnout některým pokročilejším gramatickým jevům, aby bylo možno zachovat určitou čtivost příběhů a sdělení, ale taková místa se zde vyskytují jen v nezbytné míře a jsou v poznámkách zpravidla zcela přeložena.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Antická mytologie
(začátečníci)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz