Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

[verze ke stažení]

Latina pro gymnázia

Július Špaňár, Emanuel Kettner (Praha 1993)

Tip: pro rychlé hledání (Internet Explorer i Mozilla) stiskněte CTRL+F.

 

Význam antické kultury strana 5, 6-7, 8-9

Část 1.

I. lekce: 1. konjugace strana 11, 12-13, 14-15

II. lekce: 1. deklinace strana 16-17, 18-19

Živá latinská slova strana 20

III. lekce: 2. deklinace strana 21, 22-23

Živá latinská slova strana 24

IV. lekce: 2. konjugace. Adjektiva 1. a 2. deklinace strana 25, 26-27, 28

Živá latinská slova strana 28

V. lekce: 3. konjugace. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace strana 29, 30-31, 32

Živá latinská slova strana 32

VI. lekce: 4. konjugace. strana 33, 34-35, 36

Latinské zkratky strana 36

VII. lekce: Sloveso ESSE a složeniny strana 37, 38-39

VIII. lekce: 3. deklinace. Maskulina a feminina strana 40-41, 42

Dē Bohēmoslovaciā strana 42-43

IX. lekce: 3. deklinace. Neutra strana 44-45, 46-47

Dē Homērī carminibus strana 47, 48

X. lekce: Indikativ imperfekta sloves 1.-4. konjugace strana 49, 50-51

Živá latinská slova strana 51, 52

XI. lekce: Adjektiva 3. deklinace. Participium prézentu aktiva strana 53, 54-55, 56-57

XII. lekce: Stupňování adjektiv strana 58-59, 60-61

Dē Rōmānōrum scrīptōribus et poētīs strana 61, 62

C. Valērius Catullus: Bohu roven zdá se mi strana 62

XIII. lekce: Adverbia od adjektiv 3. deklinace. Stupňování adverbií strana 63, 64-65

P. Ovidius Naso: Zlatý věk strana 66

XIV. lekce: Futurum I. sloves 1. a 2. konjugace strana 67, 68-69

Latinské zkratky strana 69

XV. lekce: Futurum I. sloves 3. a 4. konjugace strana 70-71, 72-73, 74

Dē nōminibus Rōmānōrum strana 74

XVI. lekce: 4. deklinace strana 75, 76-77

Živá latinská slova strana 78

XVII. lekce: 5. deklinace strana 79, 80-81

T. Lucrētius Cārus: Chvála Epikura strana 81

Živá latinská slova strana 82

XVIII. lekce: Osobní, přivlastňovací a zvratná zájmena strana 83, 84-85

XIX. lekce: Číslovky. Předložky. Předpony strana 86-87, 88-89, 90-91

Dē Rōmānīs fāstīs strana 91, 92

XX. lekce: Konjunktiv prézentu a imperfekta slovesa ESSE a složenin strana 93, 94-95, 96-97

XXI. lekce: Konjunktiv prézentu a imperfekta sloves 1. konjugace. Latinské věty účelové a snahové strana 98-99, 100-101

Řecká mytologie strana 101

Dē Rōmānōrum deīs strana 101-102

XXII. lekce: Konjunktiv prézentu a imperfekta sloves 2.-4. konjugace strana 103, 104-105, 106

Živá latinská slova strana 106

XXIII. lekce: Deponentní slovesa strana 107, 108-109

Katullova báseň na M. Tullia Cicerona strana 110

XXIV. lekce: Akuzativ s infinitivem strana 111, 112-113

XXV. lekce: Nominativ s infinitivem strana 114-115, 116

Živá latinská slova strana 116-117

Carmen iocōsum strana 118

Část 2.

XXVI. lekce: Opakování lekcí I.-XXV. strana 121, 122-123

Dē cervī cornibus strana 123

XXVII. lekce: Ukazovací zájmena strana 124-125, 126-127

XXVIII. lekce: Tázací, vztažná a neurčitá zájmena. Zájmenná adjektiva strana 128-129, 130-131

Dē Galliā strana 131, 132

XXIX. lekce: Indikativ perfekta aktiva strana 133, 134-135, 136-137

Živá latinská slova strana 137

XXX. lekce: Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva strana 138-139, 140-141

Živá latinská slova strana 141

XXXI. lekce: Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta aktiva. Cum historicum strana 142-143, 144-145, 146

Respōnsa Lacōnica strana 146

XXXII. lekce: Participia. Supinum. Opisné časování činné strana 147, 148-149, 150-151

Dē Achillis īrā strana 151

XXXIII. lekce: Ablativ absolutní strana 152-153, 154-155

Dē Q. Fabiō strana 155

XXXIV. lekce: Indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II. pasíva strana 156-157, 158-159

Živá latinská slova strana 160

XXXV. lekce: Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta pasíva strana 161, 162-163

Oleum et operam perdidī strana 164

XXXVI. lekce: Infinitiv perfekta aktiva a pasíva. Infinitiv futura aktiva a pasíva strana 165, 166-167, 168

Dē Alexandrō Magnō strana 168

XXXVII. lekce: Tázací věty (Přímé otázky) strana 169, 170-171

Dē Scipiōne Nāsīcā et Enniō strana 172

XXXVIII. lekce: Souslednost časů. Nepřímé otázky strana 173, 174-175, 176

Quis vērē beātus sit strana 176

XXXIX. lekce: Eō, īre a složeniny. Vazba u místních jmen. Ferō, ferre a složeniny strana 177, 178-179, 180-181

Gaudeāmus (studentská hymna) strana 181, 182

XL. lekce: Volō, nōlō. Vazba po slovesech iubeō a vetō strana 183, 184-185, 186

Dē Diogene et Alexandrō Magnō strana 186

XLI. lekce: Fīō, fierī, factus sum. Semideponentní slovesa strana 187, 188-189

Titulus sepulcrālis strana 190

XLII. lekce: Gerundivum strana 191, 192-193, 194

Aptē dictum strana 194

XLIII. lekce: Gerundium strana 195, 196-197

Dē magistrātibus Rōmānōrum strana 197, 198

XLIV. lekce: Účelové (finální) věty. Účinkové (konsekutivní) věty strana 199, 200-201

Živá latinská slova strana 202

XLV. lekce: Časové věty strana 203, 204-205, 206

Dē equō Trōiānō strana 206-207

XLVI. lekce: Důvodové (kauzální) věty strana 208-209, 210

Dē senectūtis reverentiā strana 210

XLVII. lekce: Podmínkové (hypotetické) věty strana 211, 212-213

Dē Hannibale strana 214

XLVIII. lekce: Přípustkové (koncesivní) věty strana 215, 216-217

Dē lupō et agnō strana 217, 218

XLIX. lekce: Opakování lekcí XXVI.-XXXVIII. strana 219, 220

Dē Sophocle strana 220-221

L. lekce: Opakování lekcí XXXIX.-XLVIII. strana 222-223

Carmen iocōsum strana 223, 224-225

Přehledné tabulky

Přehled skloňování substantiv strana 228

Přehled skloňování adjektiv strana 229

Přehled skloňování zájmen a zájmenných adjektiv strana 230-231

Číslovky strana 232-233

Přehled časování pravidelných sloves 1.-4. konjugace strana 234-235, 236-237, 238-239

Přehled časování deponentních sloves 1.-4. konjugace strana 240-241, 242

Jiné doporučené učební pomůcky:

Učebnice:
J. Pech: Latina pro gymnázia I, II;
V. Seinerová: Cvičebnice latiny pro střední školy I, II

Přehledy:
PhDr. Eva Bilíková: Přehled latinské mluvnice;
Souhrn latinské gramatiky (Nakl. Holman);
Stručná gramatika latiny (Nakl. Klett)

Slovníky:
J. Kábrt, P. Kucharský: Latinsko-český slovník;
Z. Quitt, P. Kucharský: Česko-latinský slovník;
J. M. Pražák, F. Novotný: Latinsko-český slovník;
elektronický slovník

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz