Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Obsah

- Oxford Latin Dictionary
- Perseus
- Stručné latinské slovníky na internetu (PDF slovníky)
- Wikislovník

Oxford Latin Dictionary

Latinský slovník k dispozici ke stažení

Celková velikost: 346 MB
Typ souboru: pdf

Odkazy ke stažení slovníku najdete po otevření jedné z následujících stránek:

http://soubor.jarkad.cz/old/

http://soubor.g6.cz/old/

Návod na stažení a extrahování z archívu

Potřebujete poradit se stahováním souborů z internetových úschoven dat?

Po stažení obou částí slovníku spusťte program, který umí extrahovat obsah komprimovaného souboru, nejlépe Winrar (stáhnout si ho můžete na http://www.slunecnice.cz/sw/winrar-3/), ale stačit vám může i nějaký bezplatný komprimační program, např. Quickzip. Slovník po extrahování bude zabírat 354783 KB. Pro práci se slovníkem potřebujete program, který umí číst soubory typu ".pdf" - doporučuje se buď Adobe Reader nebo úspornější Foxit Reader (od 1,7MB).

Jak pracovat se slovníkem Oxford Latin Dictionary

Ať už pracujete se slovníkem v Adobe Readeru nebo ve Foxit Readeru či jiném programu, vždy si otevřte nejprve záložky. V záložkách je každá stránka slovníku označena jednak svým číslem (toto číslování není shodné s číslováním stránek podle knižního vydání slovníku, z nějž je tato kopie pořízena) a vždy posledním heslem, které se na stránce nachází. Přitom prvních dvacet záložek odkazuje na úvodní stránky slovníku, na seznam autorů a děl, z nichž tento slovník čerpá slovní zásobu, a je zde také uveden přehled zkratek použitých ve slovníku. i když jsou všechny zkratky víceméně intuitivní, může se stát, že budete potřebovat nějakou vysvětlit - pak hledejte právě zde.

Nyní zkusíme ve slovníku vyhledat nějaké slovo, například "laudo". Prohlédneme si záložky pomocí posuvníku a hledáme v nich slova podle abecedy nejbližší hledanému, podobně jako ve kterémkoli jiném knižním slovníku. Najdeme tak záložky "1028 latus.tif" a "1029 lauo.tif", mezi nimiž by se mělo slovo "laudo" nacházet. Protože víme, že hesla uváděná v záložkách jsou vždy poslední slova na stránce, klikneme na záložku "1029 lauo.tif" a otevře se nám stránka s heslem "laudo". Doporučuji vám teď zvětšit si text a případně na okamžik zavřít i záložky, abyste si zbytečně nekazili oči čtením poněkud drobného písma.

U hesla "laudo" je nejprve uveden slovníkový tvar: laudō, āre, āuī, ātum.

U tvaru perfekta si můžete všimnout, že v tomto slovníku se nerozlišuje mezi zápisem hlásek "U,u" a "V,v": obě tyto hlásky mají shodný zápis "V,u". Je to proto, že v klasické latině mezi nimi opravdu téměř žádný rozdíl nebyl, hláska "v" se vyslovovala podobně jako anglické "w". Pokud se tedy "u" nachází mezi dvěma souhláskami, čteme ho jako "v": laudāuī = laudāvī.

Pod tímto slovníkovým tvarem najdete několik odstavců s čísly 1-5. Každé číslo označuje jiný způsob překladu, který často závisí na kontextu věty, v níž se slovo nachází. Pod číslem 1 jsou zde uvedeny překlady jako "to praise - chválit, extol - vychvalovat, commend - doporučit (= dát někomu pochvalu a tím mu dát i doporučení), approve - schválit, speak well of - vyjadřovat se dobře o něčem, na něco mít dobrý názor apod.". Další upřesnění týkající se gramatických okolností, v nichž se slovo "laudo" může vyskytovat, jsou odlišena písmeny b-f. Pod písmenem b je například uvedeno, že slovo "laudo" se může v textu vyskytovat ve spojení s ablativem příčiny, také s genitivem nebo s předložkou in s ablativem. Pod písmenem c se říká, že "laudo" se může pojit s infinitivem, tj. jako sloveso mluveného projevu může uvozovat vazbu akuzativu s infinitivem atd. Pod číslem 2 je zase uvedeno hovorové použití slova "laudo" jako "that's good, excellent, fine - to je dobré, vynikající, skvělé", jindy zase v textu, kde se hovoří o lécích, může mít "laudo" v pasivu význam uvedený pod číslem 4 "to be recommended as a remedy" ... atd. (Myslím si, že dále snad už není nutné rozebírat strukturu slovníkového hesla.)

Hned pod tím jsou drobnějším písmem uvedeny ukázky z autorů, které jsou vybrané a uspořádané právě podle toho, v jakém smyslu nebo v jakých gramatických souvislostech se zde slovo "laudo" nachází. Ukázky v tomto slovníku už nejsou dále překládány, narozdíl od některých našich školských slovníků, což je spíše výhodou, ačkoli se to tak studentům nemusí ze začátku jevit. Pokud totiž autor slovníku nabídne dopředu překlad nějakého textu, znesnadní nám tak přinejmenším nalezení možná lepšího, hezčího a modernějšího překladu a současně tím také stanoví interpretaci překládaného úseku, která ovšem nemusí být jediná správná.

Perseus - výborný latinsko-anglický slovník

Pokud ovládáte angličtinu, doporučuji naučit se pracovat s Perseem, který je rozhodně pro potřeby klasické výuky latiny uzpůsobený mnohem lépe. V pravé části stránky naleznete hned několik odkazů, z nichž lze začátečníkům doporučit morfologickou analýzu latinských slov. Její obrovskou předností oproti ostatním online verzím latinských slovníků je to, že do ní lze zapsat každé latinské slovo i v jiném než základním tvaru. Program pak dokáže najít nejen jeho základní slovníkový tvar, ale umí rovněž přesně určit všechny gramatické kategorie. Zadáme-li např. slovo "haedos", dozvíme se, že základní tvar tohoto slova je "haedus", to je anglicky "a young goat", česky "kůzle". Kromě toho program určí, že zadaný tvar "haedos" je substantivum mužského rodu v akuzativu plurálu. a pokud nám to nestačí, můžeme rozkliknout celé slovníkové heslo například ve slovníku Lewis & Short. Co víc si může začínající amatérský zájemce o latinu přát?

Perseus - Morfologická analýza latinských slov

Co používat a na co klikatMorfologické analýze latinských slov?

1. Okénko pro vepsání latinského slova, které chci analyzovat.

2. "Lewis & Short" - odkaz na podrobnější latinsko-anglický slovník.

3. "Elem. Lewis" - odkaz na základní latinsko-anglický slovník.

4. "Word frequency statistics" = "Statistika výskytu slov" - pro nás to zatím nemá význam. Později se nám to ale může hodit v případě, když budeme potřebovat zjistit, jak je nějaký výraz obvyklý či neobvyklý pro latinu daného období, autora apod.

Prosím, neklikejte na ikonu "XML" - ta slouží k převedení zobrazených výsledků do podoby XML dat. Pro neznalého uživatele to nemá žádný význam.

Stručné latinské slovníky na internetu (PDF slovníky)

Na internetu dnes často najdeme latinsko-české slovníky (obvykle v PDF), které nám mohou poskytnout určitou pomoc, pokud nedisponujeme kvalitním latinsko-českým slovníkem v obvyklém knižním vydání, který odpovídá alespoň nárokům středoškolské gymnaziální výuky. Často takové slovníky můžeme najít např. na stránkách městských knihoven, nebo muzeí, či kurzů věnujících se genealogii apod. Podívejme se na některé z těchto odkazů:

└► Slovník na stránkách Knihovny Blansko (záložní odkaz);
└► Slovník na stránkách Knihovny Nového Města na Moravě (záložní odkaz);
└► Genealogie - stránky věnované danému oboru s latinským slovníkem.

Výhody a nevýhody PDF slovníků

Výhodou těchto slovníků je skutečnost, že je můžete používat na svých počítačích, tabletech a smartphonech, což vám umožňuje také rychlé vyhledávání slov pomocí obvyklých funkcí (např. CTRL+F). To se dá zcela pochopitelně také obrátit a vy můžete pohodlně v takovém slovníků hledat i překlad českých slov do latiny, pokud to potřebujete.

Nevýhody těchto slovníků jsou však pro studenty latiny poměrně velké a měli bychom si dávat pozor na několik skutečností. Předně jsou tyto slovníky velmi stručné, heslovité a poskytují velmi omezený výčet ekvivalentů. Všimněte si oproti tomu, jak důkladně jsou zpracovány ekvivalenty v kvalitních slovnících, jako je např. Pražák-Novotný. Tam často najdeme i desítky různých synonymních užití slov, přenesené či posunuté významy, které jsou doplněny i konkrétními příklady z originálních děl. Je pravda, že tato důslednost zpočátku v očích začínajících latinářů budí mnohdy znechucení, protože orientace v takto obšírně zpracovaných heslech je někdy dost těžkopádná, ale má velký význam pro získávání porozumění danému jazyku a pro volbu správných postupů překladu. Časem, až si uživatel zvykne na systém, na němž je takový kvalitní slovník postaven, se jeho práce i zrychlí a zefektivní.

K dalším nevýhodám elektronických slovníků na internetu bývá to, že mohou být chybové, nebo že mohou postrádat základní slovníkové údaje nezbytné pro správné použití hesel. Já sám jsem taková nedostatečná hesla našel už při prvním náhodném otevření souboru. Dávejme si pozor také na to, k jakému účelu je používaný slovník určen. Tak například slovník genealogický bude zcela pochopitelně obsahovat termíny z latiny takových období, kdy vznikaly genealogické prameny a památky. Je tedy zřejmé, že se bude jednat o latinu v nejstarších heslech středověkou, v těch nejnovějších ale až novověkou, či téměř soudobou.

Doporučení

Určitě si nějaké takové slovníky stáhněte, nebo si jejich on-line odkazy uložte pro pozdější využití, pokud máte tu možnost. Rozhodně ale vždy nahlížejte současně do některého kvalitního latinského slovníku. Pokud nemáte Pražáka-Novotného, nebo ani Kábrta-Kucharského (středoškolský slovník s rozpracovanými hesly a příklady užití), můžete je využít jako doplněk ke slovníkům jako např. Oxford Latin Dictionary, nebo Perseus, což je internetová obdoba kvalitních slovníků, bohužel je v anglickém jazyce, ale s tím byste si měli umět poradit.

Wikislovník - latinsko-český

Na Wikislovnících vzniká postupně užitečný latinsko-český slovník. Prozatím jde o pracovní verzi, tedy neúplnou, ale i tak může pomoci v případě potřeby studentům i dalším zájemcům o latinský jazyk. Orientace v něm probíhá poněkud odlišným způsobem než v klasickém slovníku. Pro základní vyhledávání může být použito okénko v pravém horním rohu stránky. Bohužel je nutné zadávat sem slova pokud možno vždy v základním tvaru (např. u substantiv v nominativu singuláru), protože hesla někde ještě nejsou dokončená - chybí u nich často plné skloňování. Jako příklad si však vybereme heslo, které obsahuje všechny podstatné náležitosti.

Do okénka pro vyhledávání v pravém horním rohu stránky vepíšeme například slovo "avis". Našeptávač nám dá na výběr ze dvou výrazů "avis" a "aviso", z nichž ten první nás zajímá. i bez použití našeptávače však můžeme pouze s pomocí klávesy enter ihned přejít na požadované slovníkové heslo. Zde však musíme věnovat nejprve pozornost výběru správného jazyka - najdeme si překlad z latiny (francouzštinu a litevštinu ignorujeme). Zde se dozvíme, že slovo "avis" je homonymum od dvou substantiv, která najdeme odlišená číslem (podstatné jméno 1, podstatné jméno 2).

Podstatné jméno (1) uvádí základní informace o femininu III. dekl. (rod, deklinace), uvedeno je také jeho celé skloňování v pl. i sg. v přehledné tabulce, na konci stojí význam slova (pták).

Podstatné jméno (2) je maskulinum II. dekl. od slova "avus", ale tentokrát jde o substantivum v jiném pádu a jiném čísle, s odlišným významem (děd).

Podle kontextu si z nabízených možností vybereme tu, která odpovídá překládanému textu.

Druhou možností je zkusit vyhledávání přímo v kategoriích zvoleného slovníku. To má ovšem smysl jen tehdy, pokud předem víme, co hledáme.

Z podkategorií latinského slovníku si vybereme "Latinská substantiva", čímž se dostaneme na stránku s abecedně řazenými hesly. Najdeme si slovo "avis", pod nímž o kousek dál bude rovněž podobné "avus". Výhodou tohoto vyhledávání je, že se nejvíce blíží vyhledávání v příručních slovnících v knižní podobě, a že tedy máme přehled o tom, z jakých slov provádíme výběr pro překlad a identifikaci výrazu. Nevýhodou tohoto hledání je, že prohledáváme pouze jednu kategorii slov (například jen substantiva), můžeme ale přitom přehlédnout, pokud je hledané slovo obsaženo i mezi jinými slovními druhy (nejčastěji adjektivy či slovesy).

Problém budeme mít při hledání slov pomocí vyhledávače, pokud budeme znát slovo jen v příslušném vyskloňovaném tvaru, např. "laudābō". Když chceme, aby slovník pro vyhledávání takového slova fungoval, musíme ho zadat včetně správně vyznačené délky hlásek, což je nejlepší předem připravit v jiném editoru, např. MS Wordu, a překopírovat do okénka pro hledání. Zadáme-li slovo ve tvaru "laudabo", slovník nenajde žádnou shodu. Teprve zadáme-li "laudābō", odkáže nás slovník ke správnému heslu "laudare". Tato věc je u Wikislovníku bohužel poněkud nedomyšlená.

Odkaz na Wikislovník: http://cs.wiktionary.org/wiki/Kategorie:Latina

Určitou alternativou k Wikislovníku může být slovník Latinsky.cz. Ani tento slovník ale nemůže plně nahradit kteroukoli knižní verzi slovníku. Hlavní nevýhodou všech českých online slovníků je jejich nedostatečná schopnost přihlížet ke způsobům, jak se latinská slova ohýbají - právě to Latinsky.cz zcela zanedbává. Nabízí jen prostý překlad základního tvaru každého slova (u substantiv jen nom. sg.), takže může pomoci spíše jen v krajní nouzi, nebo jako doplněk ke standardnímu slovníku. Jeho databáze slov také není dostatečná, pro překládání originálních textů nemůže rozhodně stačit.

Alternativní slovník Latinsky.cz: http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/

Podobně je na tom také slovník na Jazyky-online.info. Pokud se zajímáte o latinu více než jen z důvodu, abyste si přeložili občas náhodné slovo, tak vám to nemůže stačit. Doporučuji investovat ideálně do koupi slovníku kolektivu autorů Pražák, Novotný aj., nebo alespoň některé školní verze latinského slovníku (Kábrt, Kucharský a kol.).

Alternativní slovník Jazyky-online: https://www.jazyky-online.info/slovnik/latinsko-cesky.php

Latinské slovníky

Wikislovník: latinsko-český (pracovní verze)

Latinský překladový slovník - Perseus

Morfologická analýza latinských slov (doporučuji)

Morfologická analýza slov - novější verze

Perseus 4.0 - vyhledávání + nové překladové slovníky

Perseus 4.0 Latinsko-anglický slovník

Perseus 4.0 Anglicko-latinský slovník

Školní latinský slovník
(pracovní verze)

Latinsko-český slovník Jazyky-online

Latinsko-český slovník Latinsky.cz

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz