Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Generátor pravidelných slovesných tvarů všech konjugací - ke stažení

Pravidla používání tabulky - čtěte pozorně!

Jak používat tabulku pro ohýbání pravidelných slovesných tvarů všech konjugací

Tabulka, kterou vám předkládám, dokáže generovat všechny gramaticky správné slovesné tvary všech konjugací, včetně sloves s některými odchylkami v časování.

Výjimkou jsou jen nepravidelná slovesa a jejich složeniny, která jsou však velmi podrobně probírána ve všech gramatikách a učebnicích latiny - jsou následující:

sum, esse, fuī, -, futūrus = jsem

eō, īre, iī, itum = jdu

ferō, ferre, tulī, lātum = nesu

volō, velle, voluī, - = chci

nōlō, nōlle, nōluī, - = nechci

mālō, mālle, māluī, - = raději chci

fīō, fierī, factus sum = stávat se, dít se

edō, edere (ēsse), ēdī, ēsum = jíst

- tato slovesa a jejich složeniny nelze časovat podle této tabulky

Rovněž semideponentní slovesa, která se částečně (buď v prézentu nebo v perfektu) časují podle deponentních vzorů, se nebudou v tabulce zobrazovat korektně (resp. v tabulce se zobrazí i ty tvary semideponencií, které neexistují).

Tabulka funguje správně jen při dodržování následujících pravidel!

1. Vždy si vyhledejte ve slovníku celý slovníkový tvar. Pokud u slovesa některé slovesné kmeny chybí, v tabulce je nevyplňujte. Tabulka dokáže rozpoznat většinu sloves s určitými odchylkami v časování, je však nutné od těchto sloves zadat správné kořeny!

2. Určit podle slovníkového tvaru správnou příslušnost ke konjugaci.

I. -ō, -āre

II. -eō, -ēre

III. -ō, -ere

III½. -iō, -ere

IV. -iō, -īre

Deponentia:

I. -or, -ārī

II. -eor, -ērī

III. -or, -ī

III½. -ior, -ī

IV. -ior, īrī

3. Určit správné kořeny jednotlivých slovesných kmenů. U 2., 4. (a částečně 3,5.) konjugace náleží k prézentnímu kmeni ještě samohláska, kterou je však nutné před doplněním do tabulky vždy oddělit.

moneō = mon-eō

capiō = cap-iō

audiō = aud-iō

mereor = mer-eor

patior = pat-ior

largior = larg-ior

4. Některá slovesa nemusejí mít supinum, ale mohou tvořit participium futura aktiva - taková slovesa tvoří jen tvary složené z participia futura aktiva.

5. Délku hlásek doporučuji buď:

a) zadávat vždy, a to přesně podle slovníkového tvaru! Naleznete je v symbolech (Vložit - Symbol): ā, ē, ī, ō, ū. Pomůcku pro usnadnění vkládání těchto speciálních symbolů najdete na adrese: http://www.antonius.jarkad.cz/probl.html#2

b) nebo nezadávat vůbec - i v tomto případě se zobrazí všechny tvary gramaticky správně (kromě délky hlásek). Pokud si nejste jisti délkou hlásek v kořeni slova, raději ji vůbec nezadávejte.

Odkazy ke stažení tabulky

Tabulka je k dispozici ke stažení ve dvou variantách:

a) pro uživatele MS Office Excel 97 - 2003 (395 KB)

b) pro uživatele MS Office Excel 2007 (124 KB)

Odkazy pro stažení

pro MS Office Excel 97 - 2003

pro MS Office Excel 2007

Další doporučené odkazy

Používejte s tabulkou vždy kvalitní slovníky.

Mějte po ruce také dobrou učebnici latiny nebo přehled gramatiky.

V případě potřeby lze tabulku dále rozvíjet a doplňovat i o nepravidelná slovesa, alternativní (archaické, postklasické, "vulgární" ...) gramatické slovesné tvary, avšak pro základní potřeby studentů současná podoba tabulky plně postačuje.

Oceníte ji zejména při kontrole svých domácích příprav, ale s její pomocí můžete zkusit vytvářet i své první latinsky psané texty.

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz